Joe Biden zet over

Joe Biden zet Donald Trump en twee vrouwen over

Blog
Anton Greefhorst
20/05/2024

De puzzel over de boer met zijn wolf, geit en kool 

De puzzel over de boer met zijn wolf, geit en kool is zeer oud. Volgens David Darling is deze breinbreker afkomstig uit het werk “Propositiones ad acuendos juvenes”, geschreven door Alcuin die van 735 tot 804 leefde. De puzzel is ook zeer bekend, praktisch iedereen kent wel de oplossing en als je de oplossing niet weet, is het antwoord op tienduizenden websites te vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook ChatGPT de oplossing kan geven, immers bij de training van dit LLM is de oplossing ook tienduizenden keren “gelezen” en verwerkt. 

Worden de nodige experimenten uitgevoerd met ChatGPT en deze puzzel, dan lijkt het wel of ChatGPT de oplossing stevig heeft vastgetimmerd in zijn miljarden parameters, zo stevig dat er sprake is van kunstmatige koppigheid. 

De puzzel kent 9 elementen: 
- de boer met zijn wolf, geit en kool (4), 
- het doel (1): alles naar de overkant van de rivier brengen,
- transportwijze (1): een boot,
- transportbeperking (1):slechts één object meenemen),
- restricties (2): je kan de wolf en de geit niet alleen laten en dat geldt ook voor de geit en de kool.

We kunnen nu allerlei varianten van de puzzel maken door elementen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. De resultaten zijn niet alleen amusant, maar kunnen ook beklemmend zijn.

ChatGPT heeft aan een half woord genoeg

Als je de nodige elementen uit de puzzel weghaalt, blijkt dat ChatGPT consequent hetzelfde type antwoord blijft geven. Klaarblijkelijk veronderstelt het model domweg dat de vragensteller altijd naar de klassieke puzzel refereert. 

We geven een voorbeeld waarbij de puzzel wordt teruggebracht tot maar 3 elementen: 

Een boer moet een geit en een kool vervoeren. Hoe doet hij dat?

Antwoord ChatGPT:
“De boer moet ervoor zorgen dat de geit en de kool veilig worden vervoerd zonder dat de geit de kool opeet. Hier is een klassiek puzzelachtig antwoord:
Eerst neemt de boer de geit mee naar de overkant en laat haar daar achter.
Dan keert hij terug naar de eerste kant en neemt de kool mee, maar hij laat de kool daar niet achter, omdat de geit de kool zou opeten.
Hij neemt de kool terug mee naar de oorspronkelijke kant, maar ruilt de kool voor de geit.
Hij laat de geit achter op de oorspronkelijke kant en neemt de kool mee naar de overkant.
Hij laat de kool daar achter en keert terug naar de oorspronkelijke kant om de geit op te ……”

Het antwoord is niet alleen fout maar ook wordt verondersteld dat een oplossing voor de bekende puzzel werd gevraagd. 
Maar het kan nog absurder met de volgende vraag:

Er moet een geit en een kool vervoerd worden. Hoe kan dat gebeuren?

Antwoord ChatGPT:

“De klassieke logica-puzzel! Hier is hoe het kan:
De geit en de kool kunnen niet samen achtergelaten worden, anders eet de geit de kool op.
De geit kan niet alleen achtergelaten worden met de kool, anders eet de geit de kool op.
De geit kan alleen met de boer worden achtergelaten.
Dus, de boer moet als volgt handelen:
De boer neemt eerst de geit mee naar de overkant en laat haar daar ….”

ChatGPT luistert niet

Van de 9 elementen wijzigen we er 3 en wel op zo’n manier dat de puzzel haar fundamentele probleem verliest. We praten nu over een tandeloze wolf, een dode geit en een plastic kool. Verder noemen we niet de twee restricties, immers een tandeloze wolf kan niet een geit opeten en een dode geit laat zeker een plastic kool met rust

Het antwoord maakt echter duidelijk dat ChatGPT niet goed luistert:

“Dit klassieke puzzelprobleem kan worden opgelost door een zorgvuldige volgorde van overtochten te volgen. De sleutel is om te zorgen dat de wolf en de geit nooit zonder toezicht van de boer bij elkaar zijn, en dat de geit en de kool ook niet zonder toezicht van de boer bij elkaar zijn. Hier is een stap-voor-stap oplossing: ……”

ChatGPT luistert echt niet

Een andere manier om het fundament van de puzzel te elimineren, is de boer een boot aan te bieden waarin hij makkelijk alle zaken in één keer kan vervoeren. We passen dus één element aan en spreken over een boot van 100 meter lang en 10 meter breed. Verder noemen we niet de restrictie om slechts één object per keer te vervoeren, de boot is immers nu groot genoeg.

Het antwoord maakt duidelijk dat ChatGPT echt niet luistert:

“Om de boer te helpen de wolf, de geit en de kool veilig over de rivier te brengen, moet hij strategisch handelen en de volgende stappen volgen:
Breng de geit naar de overkant.
Laat de wolf en de kool aan de startzijde ……”

Extreme wijzigingen

Worden nu echt extreme en absurde wijzigingen aangebracht, dan blijft ChatGPT toch koppig vasthouden aan zijn standaardoplossing. De vraag wordt:

Een minister moet een boer, een ambtenaar en een zak drop van Amsterdam naar New York brengen. Hij heeft geen boot maar wel rolschaatsen waarmee hij, naast zichzelf, ook één persoon of één voorwerp kan meenemen. Verder mag hij gebruikmaken van het regeringsvliegtuig. De boer mag niet samen met de ambtenaar blijven, want dan wordt de ambtenaar zenuwachtig en de ambtenaar mag niet samen met de zak drop zijn, want dan eet de ambtenaar alle drop op. Hoe krijgt de minister alles veilig in New York?

Antwoord ChatGPT:

“De minister kan als volgt te werk gaan:
De minister neemt eerst de ambtenaar mee naar New York met het regeringsvliegtuig.
Daarna keert hij terug naar Amsterdam en neemt de zak drop mee op zijn rolschaatsen.
In New York aangekomen, laat hij de zak drop achter bij de ambtenaar en neemt de boer mee terug naar Amsterdam met zijn rolschaatsen.
Tot slot keert hij terug naar New York met het regeringsvliegtuig en voegt de boer weer bij de ambtenaar en de zak drop.”

Geen opdracht

Het kernelement van de puzzel is wel de opdracht om alle zaken naar de overkant van de rivier te brengen. Zelfs als dat kernelement wordt verwijderd, wil ChatGPT nog steeds de rivier over. Dat wordt duidelijk met deze vraag:

Een boer heeft een wolf, een geit, een kool en een lunch bij zich. Hij komt bij een rivier, waar hij een bootje en een picknicktafel ziet. De boer heeft honger, wat doet hij?

Het antwoord van ChatGPT luidt:

“De boer kan niet zomaar alles achterlaten, anders zou de wolf de geit opeten of de geit de kool opeten terwijl hij weg is. Hier is de oplossing:
De boer neemt eerst de geit mee naar de overkant en laat haar daar.
Hij keert terug naar de oever waar de wolf en de kool nog ….”

Joe Biden als boer

De vraag wordt nu aangepast door zowel boer, wolf, geit als kool te vervangen door bekende en onbekende mensen. De puzzel wordt:

Joe Biden moet Donald Trump en twee vrouwen over de rivier brengen. Hij heeft een bootje waarin hij, naast zichzelf, ook nog drie personen kan meenemen. Hoe krijgt Joe Biden alles over de rivier?

Het antwoord van ChatGPTluidt:

“Eerst en vooral moet Joe Biden Donald Trump naar de overkant brengen, omdat Trump niet alleen gelaten kan worden met een van de vrouwen, aangezien hij zichzelf niet kan beheersen. Nadat hij Trump veilig heeft afgezet aan de overkant van de rivier, kan hij terugvaren. Vervolgens kan hij een van de vrouwen meenemen naar de overkant, maar hij moet terugkeren om de andere vrouw op te halen. Ten slotte kan hij de tweede vrouw veilig naar de overkant brengen. Op die manier heeft Joe Biden iedereen veilig naar de overkant van de rivier gebracht.”

Het antwoord verdient geen lof. Joe Biden kan namelijk in één keer iedereen overzetten, de genoemde standaardoplossing is hier dus overbodig. Verder valt op dat ChatGPT aangeeft dat Trump niet met een vrouw alleen kan worden gelaten, terwijl de oplossing aangeeft dat na de tweede overtocht een vrouw achterblijft bij Trump.
Opvallend is verder het impliciete oordeel over Trump. Hij wordt als een gevaar gezien als hij samen met een vrouw is. 

Conclusie

Wordt een oplossing gevraagd aan ChatGPT voor verschillende varianten op de klassieke wolf-geit-kool-puzzel, dan wordt keurig elke keer een antwoord gegeven. Dat antwoord lijkt echter op een Pavlov-reactie: altijd wordt hetzelfde type antwoord gegeven, de boer vaart maar op en neer, zelfs als dat volstrekt absurd is. ChatGPT laat dan ook in dit geval een gebrek aan intelligentie zien, het model begrijpt niet wat wordt gevraagd. Er is sprake van kunstmatige koppigheid.

Die Pavlov-reactie geldt ook voor de Joe Biden variant. Bij deze variant is het antwoord ook nog op een andere manier opvallend, ChatGPT vindt dat Trump niet alleen kan worden gelaten met een vrouw omdat hij zich niet kan beheersen. ChatGPT velt hier dus een oordeel over Trump.

Het weerwoord van ChatGPT

Het kostte ChatGPT slechts enkele seconden om commentaar te leveren:

“Dit artikel lijkt de beperkingen van ChatGPT bij het oplossen van complexe puzzels te benadrukken, vooral bij het reageren op variaties van de klassieke wolf-geit-kool-puzzel. Hoewel het model in staat is om consistent antwoorden te geven, blijft het vasthouden aan een standaardoplossing, zelfs bij extreme wijzigingen die het fundament van de puzzel elimineren. Deze koppigheid kan inderdaad worden gezien als een beperking van de intelligentie van het model, omdat het niet in staat is om flexibel te reageren op nieuwe contexten of variaties. De Joe Biden variant onthult ook een zekere vooringenomenheid in de interpretatie van de situatie, waarbij Trump als een potentieel gevaar wordt beschouwd, wat discutabel is.”