#NBCNews #TikTok #ChinavsUSA #Unitedstates #Ideology #Hegemony #DataPrivacy #China